Wet franchise op 1 januari 2021 in werking getreden

 

Op 1 januari 2021 is ons Burgerlijk Wetboek (BW) aangepast in verband met de invoering van regels omtrent de Franchiseovereenkomst (Wet franchise).

Al jaren is franchise een vorm van ondernemen in Nederland. Kort gezegd stelt de franchisegever een formule (met handelsnaam) ter beschikking aan de franchisenemer in ruil voor een betaling. Nu is er ook een wettelijke basis.

In de wet is gedefinieerd wat een franchiseovereenkomst en een (afgeleide) franchiseformule is (art. 7:911 BW) en is geregeld welke informatie partijen moeten verstrekken. Voor de franchisegever (de eigenaar van de formule) is specifiek geregeld in de Wet franchise welke stukken (vooraf) moeten worden afgegeven aan de franchisenemer (art. 7:913 BW).

Centraal staat dat partijen zich dienen te gedragen als ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’ (7:912 BW). Deze zorgplichten zien we ook terugkomen bij andere overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst  (zie art. 7:611 BW).

Ook wordt geregeld dat partijen ten minste één keer per jaar overleg moeten hebben (art. 7:916 BW) en dat partijen dienen vast te leggen op welke wijze een goodwillvergoeding betaald dient te worden wanneer de overeenkomst eindigt (art. 7:920 BW). Ook wordt het concurrentiebeding aan banden gelegd (art. 7:920 BW).

Er geldt tot 1 januari 2023 een overgangsperiode voor bestaande franchiseovereenkomsten.

Onze advocaten van Huisman Advocaten in Goes hebben de nodige ervaring met franchiserecht. Wij stellen regelmatig franchiseovereenkomsten op en staan franchisegevers en franchisenemers bij als er geschillen zijn. Franchisegevers en franchisenemers doen goed aan om na te denken over aanpassingen van hun franchiseovereenkomsten in verband met de Wet franchise.

Voor meer advies: bel ons via 0113211640

Huisman Advocaten

www.huismanadvocaten.nl

Zie voor de complete wettekst:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-251.html